Zdravlje kao psiho-fizička i socijalna ravnoteža


ZDRAVLJE KAO PSIHO-FIZIČKO SOCIJALNA RAVNOTEŽA

Savremena medicina je toliko napredovala u produženju ljudskog veka,a stremljenja idu ka produženju mladalačkog izgleda i dužine reproduktivne sposobnosti.
Srbija je zemlja sa prevalentno starijom populacijom,te je sve više zastupljena problematika seksualne funkcionalnosti već u 4, a posebno u 5. i 6 deceniji života.
Iskustva iz svakodnevne kliničke prakse govore da je procenat disfunkcionalnosti i žena i muškaraca u porastu.

Seksualnost je individualan, specifičan izraz suptilne (emocionalno-psihološko-fizičke) komunikacije među ljudima.
Uzroci su kompleksni, i slični u oba pola,a uglavnom mogu biti:
-organski( opadanje hormonske aktivnosti,sistemska oboljenja usled narušenog metaboličkog ekvilibrijuma organizma kao što su dijabetes,arterioskleroza-kardiovaskularne bolesti,bolesti bubrega i urotrakta,infekcije)
- psihološki- uglavnom depresivne reakcije i stanja,
- socijalni-nedostatak adekvatnog partnera.

To postaje, ne samo medicinski, već i ozbiljan društveni problem i razvijenih zemalja,a Srbije posebno,postavljajući pred srpsku medicinu veliki zadatak.
Iako kaskamo za svetom u mnogim disciplinama,dijagnostičko-terapeutske mogućnosti ovog poremećaja su na prilično razvijenom nivou.

Neophodan je individualni pristup svakom problemu,a zapaženo je da kod osoba kod kojih je seksualnost razvijena od najranijeg doba,postoji očuvanje potrebe i želje u kasnijem dobu.
Kod žena se to uglavnom radi hormonskom supstitucijom- nadoknadom seksualnih hormona,smanjenih ili izgubljenih menopauzom,korekcijom metaboličkog disbalansa uzrokovanih poremećajem rada štitaste žlezde,i lokalnom primenom hormonskih i epitelijantnih sredstava za prevenciju mehaničkih neugodnosti,kao i održanjem adekvatnog ekosistema donjeg genitalnog trakta žene (vaginalni probiotici.).
Što se tiče psiholoških problema,ozbiljno se pristupa medikamentoznom tretmanu i psihoterapiji depresivnih stanja,anksioznosti i mentalnih blokada.


Sličan postupak se primenjuje i kod muškaraca,sa posebnim akcentom na urološko-internistički nadzor i kontrolu uzimanja preparata i medikamenata za poboljšanje seksualne funkcije.
Time se postiže viši stepen zdravstvene svesti,organskog-fizičkog i mentalnog zdravlja, veće samopouzdanje, a i najvažnije- kvalitet života i životne efikasnosti.